TENEMENT H. ตู้กึ่งฉากที่มุ่งหวังความเป็นไปได้ในการนำเศษอะลูมิเนียมกลับมาสร้างมูลค่า

ส่วนหนึ่งในนิทรรศการของกลุ่มนักออกแบบ Design PLANT และ Emerging PLANT ที่รวมตัวกันนำเสนอผลงานภายใต้แนวคิด DOMESTIC ในงาน Bangkok Design Week 2021