MARSOTTO MILAN SHOWROOM โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์หินอ่อนที่เหมือนหลุดเข้าไปในอีกมิติ

ร้านเฟอร์นิเจอร์ ที่เหมือนหลุดเข้าไปในอีกมิติ ที่นี่คือ Marsotto Milan Showroom โชว์รูมเฟอร์นิเจอร์หินอ่อนจากอิตาลี Marsotto Edizioni ที่ออกแบบโดย Nendo