LAYERED FRAMES WORKPLACES จำลองบรรยากาศริมถนนมาไว้ในออฟฟิศ

LAYERED FRAMES WORKPLACES จำลองบรรยากาศริมถนนใจกลางเมืองฮ่องกงมาไว้ใน ออฟฟิศ เพื่อสร้างบรรยากาศการทำงานที่มีชีวิตชีวาพร้อมสะท้อนจิตวิญญาณ