[ARCHIVOCAB] คาน – ตง โครงสร้างที่ใช้รับน้ำหนักในงานสถาปัตยกรรม

รู้จักความหมายของคำว่า คาน และ ตง องค์ประกอบสำคัญในงานโครงสร้างที่ใช้รับน้ำหนัก