IN-BETWEENNESS นิทรรศการศิลปะถ่ายทอดภาพจำระหว่างอดีตสู่ปัจจุบัน ในพื้นที่รอบโครงการ ONE BANGKOK

In-Betweenness นิทรรศการที่จัดขึ้นเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของ “พื้นที่” และ “ความทรงจำ” ในบริบทพื้นที่จากอดีตถึงปัจจุบันรอบโครงการ One Bangkok จากมุมมองของศาสตราจารย์เกียรติคุณพิษณุ ศุภนิมิตร, คุณรัฐ เปลี่ยนสุข และคุณนักรบ มูลมานัส