SEENSPACE HUA HIN : UNIQUE ON THE SIMPLICITY

SEENSPACE HUA HIN คอมมูนิตี้มอลล์ติดทะเลแห่งแรกในเมืองไทย ให้ความสำคัญกับธรรมชาติรอบๆ และเข้าใจผู้ใช้งานอย่างลึกซึ้ง