Hey! Coffee Watcharapol คาเฟ่ในกระถางต้นไม้ยักษ์

Hey! Coffee Watcharapol คาเฟ่ย่านวัชรพล ที่ใช้โครงสร้างเดิมของตลาดต้นไม้มาต่อยอด โดยยังคงบรรยากาศการเดินตลาดด้วยรูปทรงของกระถางต้นไม้ยักษ์