ทำเกษตร ทำสวนผลไม้ ใส่ปุ๋ยอย่างถูกวิธี เริ่มวันนี้อีก 3 ปี ขายคาร์บอนเครดิต ได้

ระเบียบการขอขึ้นทะเบียน T-Ver เพื่อขายคาร์บอนเครดิต สำหรับการทำเกษตรที่ดี ปลูกพืชเกษตรยืนต้น ใส่ปุ๋ยอย่างถูกต้อง ขายคาร์บอนเครดิต ได้