ARCH SU FEST: 2020 | NEW WORLD x OLD TOWN

“ARCH SU FEST: 2020 | New World x Old Town” งานนิทรรศการเชิงทดลองเพื่อเสนอแนวคิดสร้างสรรค์เชิงสถาปัตยกรรมผ่านชุมชนบางลำพู ย่านเก่าที่เคยมีห้างสรรพสินค้านิวเวิลด์เป็นแลนด์มาร์ค ก่อนจะกลายเป็นอาคารร้างที่ยังคงร่องรอยอดีตไว้