SHADE HOUSE บ้านโมเดิร์นสีขาว ที่สร้างสรรค์โดยธรรมชาติ

เมื่อมองจากภายนอก อาจเห็นเป็นเพียง บ้านโมเดิร์นสีขาว ที่โดดเด่นจากบริบทรอบ ๆ ทว่าในความเป็นจริง  ใจความสำคัญของที่นี่คือ การสร้างคุณภาพชีวิตของเจ้าของบ้านให้ดียิ่งขึ้นในทุกวัน โดยให้สถาปัตยกรรมทำหน้าที่หลอมรวมระบบนิเวศเข้ามาทีละน้อย ๆ จนถึงวันหนึ่งที่ธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้าน นั่นจึงเป็นความสมบูรณ์แบบของการอยู่อาศัยที่แท้จริง เจ้าของ: คุณพิชาญ มหาชนก และคุณบุณฑริกา พัทธยุติ ออกแบบ: คุณอยุทธ์ มหาโสม Ayutt and Associates design (AAd) บ้านโมเดิร์นสีขาว ที่ภายในอัดแน่นไปด้วยรายละเอียดการออกแบบที่น่าสนใจ มีจุดเริ่มต้นมาจากเจ้าของบ้านที่ต้องการสร้างบ้านสำหรับใช้ชีวิตในวัยเกษียณ โดยมีโจทย์ว่าบ้านต้องมีความโมเดิร์น และอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ คุณอยุทธ์ มหาโสม จาก Ayutt and Associates design (AAd) จึงออกแบบบ้านหลังนี้ให้มีความถ่อมตน และน้อมรับธรรมชาติให้เข้ามาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสถาปัตยกรรม วางแผนให้บ้านขาวกลายเป็นสีเขียว บ้านหลังนี้ได้รับการวางแผนให้มีพื้นที่สีเขียวถึง 150 เปอร์เซ็นต์ในอนาคต ซึ่งมากกว่าที่กฎหมายอาคารกำหนดไว้ว่าจะต้องมีพื้นที่ว่างอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์เสียอีก ด้วยการเพิ่มต้นไม้ลงไปในแทบทุกส่วนของบ้าน เช่น การเปลี่ยนพื้นที่ดาดฟ้าไว้ปลูกต้นไม้ รวมถึงพื้นที่สีเขียวแนวตั้งที่เข้ามาเติมบรรยากาศให้บ้านสีขาว เปรียบเสมือนตัวบ้านเป็นผ้าแคนวาสขนาดใหญ่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีเขียวหลากหลายเฉดสีจนเต็ม “ผมมีหน้าที่ออกแบบบ้านให้ดีที่สุด ส่วนบ้านจะเติบโตหรือเปลี่ยนเฉดสีไปอย่างไร หลังจากนี้ […]