สนเลื้อย

Creeping Juniper ชื่อวิทยาศาสตร์: Juniperus procumbens (Endl.) Miq. วงศ์: Cupressaceae ประเภท: ไม้พุ่มอายุหลายปี ความสูง: 75 – 90 เซนติเมตร ลำต้น: ลำต้นทอดเลื้อยแผ่กิ่งก้านไปตามพื้นได้ไกลกว่า 1 เมตร ใบ: รูปเข็ม ปลายใบเรียวแหลม สีเขียวอ่อน แผ่นใบโค้งนูน ใต้ใบเว้า มีแถบปากใบสีเขียวเทา2 แถบ อาจมีแบบใบเกล็ดด้วย มีหลายพันธุ์ เช่น พันธุ์แคระ (J. procumbens‘Nana’) มีกิ่งย่อยสั้น ใบออกเป็นกระจุกสั้นและแน่น สีเขียวเทา ดอก: มักไม่พบ อัตราการเจริญเติบโต: ช้า ดิน:ดินร่วนปนทรายระบายน้ำดี แสงแดด:เต็มวัน น้ำ:น้อย ขยายพันธุ์:ตอนกิ่งและปักชำกิ่ง การใช้งานและอื่นๆ:ชอบอากาศเย็น ทนแล้ง หากปลูกในไทยใบจะไม่เปลี่ยนสี

กนกนารี/Spike Moss

กนกนารีเลื้อย ชื่อวิทยาศาสตร์: Selaginella spp. วงศ์: Selaginellaceae ประเภท: เฟิน ความสูง: คลุมดินหรือสูงได้ถึง 25 เซนติเมตร ทรงพุ่ม: – ลำต้น: ทอดเลื้อยไปตามผิวดิน ชูยอดตั้งขึ้น รากแตกจากลำต้น ใบ: เป็นเกล็ด เรียงสลับระนาบเดียวแผ่ออก แตกกิ่งแยกสองแฉก ใต้ใบมักมีขนสั้นปกคลุม ชุดของกลุ่มอับสปอร์ (strobilus) ออกจากปลายกิ่งและแตกเป็นหน่อเล็กๆ ได้ อับสปอร์มีก้าน และแยกเพศ ดอก: ไม่มี ผล: ไม่มี อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วน มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: ปักชำลำต้นในดินที่ชุ่มชื้น การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถาง หรือคลุมดินใต้ต้นไม้หรือบริเวณที่มีร่มเงาและความชื้นสูง ไม่ทนต่อการเหยียบย่ำ