A PIECE OF LOVE (more than) A PIECE(S) OF PAPER

เรื่องราวของคู่รักนักออกแบบ กับแบรนด์ a piece(s) of paper และโปรดักต์รัก(ษ์)โลกของเขาและเธอ