โด่ไม่รู้ล้ม

ขี้ไฟนกคุ่ม/เคยโป้/หญ้าไก่นกคุ่ม/หญ้าปราบ/หญ้าสามสิบสองหาบ/หนาดผา/หนาดมีแคลน/Prickly Leaved Elephant’s Foot ชื่อวิทยาศาสตร์: Elephantopus scaber L. วงศ์: Asteraceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/วัชพืช ลำต้น: สั้นมาก ความสูง: 10-80 เซนติเมตร ใบ: ออกเป็นพุ่มที่โคนต้นใกล้ผิวดิน ใบรูปไข่กลับแกมขอบขนาน ยาว 8-10 เซนติเมตร ขอบจักฟันเลื่อย มีขนยาวทั่วไป ดอก: เป็นช่อ ชูสูงกว่าพุ่มใบ แตกกิ่งก้านเป็นช่อย่อยหลายช่อ แต่ละช่อมีใบประดับ 3 ใบรูปไข่กว้าง ดอกสีม่วงแดงถึงสีขาว โคนเป็นหลอดเล็กสั้น ผล: แห้ง รูปขอบขนานแคบ มีสันตามยาวและมีขน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง ไม่ขังแฉะ แสงแดด: ตลอดวัน ขยายพันธุ์: แยกไหลหรือเพาะเมล็ด การใช้งานและอื่นๆ: พบได้ริมทาง ที่รกร้าง ชายป่า ทุงหญ้า […]