BETTERISM – GOOD DESIGN FOR A BETTER WORLD นิทรรศการผลงานการออกแบบที่มุ่งหมายจะสร้างสรรค์เพื่อโลกที่ดีขึ้น

บู๊ธ room ในงาน บ้านและสวนแฟร์ select 2020 มาในรูปแบบของแกลอรี่นำเสนอนิทรรศการ BETTERISM – Good Design for a Better World จัดแสดงผลงานการออกแบบที่มุ่งหมายจะสร้างสรรค์เพื่อโลกที่ดีขึ้น