ลุคใหม่ของ ห้องสมุด สถาปัตย์ฯ จุฬา กับฟังก์ชั่นหลากหลายช่วยต่อยอดความคิดสร้างสรรค์

โครงการปรับปรุงห้องสมุด ห้องสมุด คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกิดขึ้นภายใต้แนวคิดการออกแบบพื้นที่ ห้องสมุดรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์การใช้งาน ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต