Listen to the Wind Blow, Watch the Sunrise

ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและมีภูมิอากาศเย็นตลอดทั้งปี คุณเตอร์จึงเลือกออกแบบตัวบ้านให้มีกลิ่นอายของสไตล์โปรวองซ์