สวน “อาจารย์ยักษ์” จิตวิญญาณที่พอเพียง

คุณ วิวัฒน์ ศัลยกำธร หรือที่ใครๆ เรียกว่า “อาจารย์ยักษ์” ได้เข้าถึงชีวิตเกษตรกรทั่วทุกภูมิภาค โดยอาศัยแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ