MAE KAO CANAL HOUSE ห้องต้นไม้ บ้านทรงเรขาคณิตโอบล้อมพื้นที่สีเขียว

บ้านกล่องรูปทรงเรขาคณิตดีไซน์แปลกที่สร้างจากความประทับใจที่มีต่อธรรมชาติป่าเขาและสายน้ำแม่คาวที่ไหลผ่านที่ดิน…