HOUSE AS IT IS บ้านอย่างที่เห็นและเป็นอยู่

/ ปูนเปลือยเป็นอะไรที่เราชื่นชอบอยู่แล้ว จึงอยากทำให้มันชัดเจน ถ้าคนที่เขาชื่นชอบอยู่แล้วมันจะดูสวย โดยที่เราไม่ต้องไปใส่กรอบให้มัน /