BOX IN BOX บ้านซ้อนกล่อง กล่องซ้อนบ้าน

บ้านปูนเปลือย ทรงกล่อง ที่มีความทรงจำวัยเด็กแสนสนุกสนาน ก่อนเกิดเหตุการณ์จำเป็นทำให้เขาต้องออกไปใช้ชีวิตข้างนอกเพียงลำพัง