RONGSI STUDIO โรงสีเก่าในโฉมใหม่ที่เต็มไปด้วยข้าว ปลา อาหาร

ด้วยลักษณะที่ถูกล้อมด้วยโค้งน้ำเจ้าพระยาเชื่อมกับคลองลัดเกร็ด ทำให้บริเวณนี้มีลักษณะคล้ายเกาะจนเรียกต่อกันมาว่า “เกาะเกร็ด”  ปัจจุบันยังไร้สะพานสำหรับรถยนต์ที่เชื่อมต่อกับถนนรอบข้าง ทำให้ภาพของธรรมชาติ วิถีชีวิต หรือแม้แต่งานสถาปัตยกรรมดั้งเดิมบนเกาะเกร็ดได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างดี

HOTEL LABARIS KHAOYAI โรงแรมลึกลับกลางเขาใหญ่ และโลกพร่าเลือนในนิทาน

คำว่า “Labaris” กร่อนมาจากคำว่า Labyrinth ซึ่งแปลได้ว่าเขาวงกต ภาพของ “Hotel Labaris Khaoyai” โรงแรมใหม่เขาใหญ่ จึงถูกปั้นแต่งให้ดูพิศวง ราวกับโลกในเทพนิยาย