หญ้าไข่เหา

 Scandent Panic ชื่อวิทยาศาสตร์: Panicum incomtum Trin. วงศ์: Poaceae ประเภท: ไม้ล้มลุก อายุหลายปี/หญ้า ลำต้น: แตกกิ่งก้านมาก ทอดเลื้อยใกล้ผิวดินยาวได้ถึง 1.50 เมตร ใบ: รูปแถบแคบ ยาว 8-20 เซนติเมตร ปลายแหลม ดอก: ดอกเป็นช่อตั้งขึ้นทรงกลมรีหรือรูปกรวย แตกแขนงเป็นช่อย่อย ดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก แกนช่อดอกมีขนห่างๆ ทั่วไป บางครั้งมีน้ำเหนียวติดมือ ออกดอกปลายฤดูฝน-ฤดูร้อน อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ทั่วไป น้ำ: ปานกลาง แสงแดด: ตลอดวัน การใช้งานและอื่นๆ: พบริมทางรกร้าง และแปลงปลูกพืชทั่วไป พบมากทางภาคเหนือลงมาถึงภาคกลาง