PATOM ORGANIC LIVING คาเฟ่ทรงกล่องกระจกใสท่ามกลางธรรมชาติ

อาคารชั้นเดียวทรงกล่องกระจกใสเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติห้อมล้อมด้วยสนามหญ้าเล็ก ๆ และต้นไม้ใหญ่