Botanist Activity Space & Cafe คาเฟ่กล่องกระจกท่ามกลางสวน 4 รูปแบบ

Botanist Activity Space & Cafe คาเฟ่มีนบุรี ในรูปแบบของกล่องกระจกท่ามกลางสวน 4 รูปแบบ ทั้ง Desert Garden, Jurassic Garden, Bromeliads Garden และ Tropical Garden