[DAILYGUIDE] เสน่ห์ของ เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่า

เฟอร์นิเจอร์ไม้เก่านอกจากจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้ว ยังถือเป็นของสะสมที่ยิ่งนานยิ่งเพิ่มคุณค่า เพราะเฟอร์นิเจอร์ไม้เก่าส่วนมากจะทำจากไม้สักทอง ซึ่งถ้า…