พัดลม “ชาร์ป” ขบวนการเย็นแรงกระจาย!

ชาร์ป ได้พัฒนาใบพัดพัดลมแบบ “WIDEWIND Technology” ทำให้พัดลมของชาร์ปนั้น กระจายแรงลมเย็นได้มากกว่าพัดลมเดิม ๆ

มิตซูบิชิ เปิดตัว 3 ผลิตภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น พัดลม โชว์นวัตกรรมสุดล้ำ

มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยงวัฒนา ส่งผลิตภัณฑ์ใหม่ 3 กลุ่ม เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น พัดลม โชว์นวัตกรรมสุดล้ำ  ชูจุดเด่นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2020 งานดอกไม้ใจกลางกรุงที่มีมานานกว่า 30 ปี

เทศกาลที่คนชื่นชอบดอกไม้รอคอยกับงาน “Nai Lert Flower & Garden Art Fair 2020” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The World” โดยมี นางสาวณพาภรณ์ โพธิรัตนังกูร

“รักษ์คลอง ข้าว และคน” ในภูมิทัศน์ที่กำลังเลือนหายไป

สถาบันลูกโลกสีเขียว และคณะกรรมการรางวัลลูกโลกสีเขียว ภาคกลางตะวันออก จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ บทบาทของภูมิทัศน์กับการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ที่ดิน กับกรณีศึกษา “คลอง ข้าว คน…วิถีชุมชนในเครือข่าย มัสยิดกมาลุลอิสลาม” สถาบันลูกโลกสีเขียว เพื่อให้ชุมชนในเครือข่ายมัสยิดกมาลุลอิสลาม เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ เข้าใจเรื่องภูมิทัศน์ ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบโครงสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อภูมิทัศน์ และการฝึกทักษะในการประเมินภูมิทัศน์ ครอบคลุมระบบนิเวศ/สิ่งแวดล้อม สังคมวัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ผู้เข้าร่วมการอบรมกับ สถาบันลูกโลกสีเขียว ในครั้งนี้ประกอบด้วย ครูและนักเรียน ผู้นำเยาวชน แกนนำชุมชน และผู้นำทางจิตวิญญาณ ประมาณ 50 คน สถาบันลูกโลกสีเขียว  ด้วยความที่พื้นที่นี้มีความผสมผสานระหว่างความเป็นเมืองใหญ่กับวิถีชีวิตของผู้คนดั้งเดิมที่ยังทำการเกษตร ทำนา และประมงพื้นบ้าน มีพื้นที่สีเขียวที่เป็นบึงน้ำและพรุซึ่งทำหน้าที่เป็นแก้มลิงตามธรรมชาติช่วยกักเก็บน้ำและป้องกันน้ำท่วม ขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินตามการพัฒนาของเมือง ในลักษณะต่างๆ เช่น การตัดถนนใหม่ๆ การสร้างบ้านจัดสรรที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ที่ผ่านมาชุมชนร่วมกันแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองแสนแสบโดยฟื้นฟูคุณภาพของน้ำจนเปลี่ยนให้คลองช่วงที่ไหลผ่านชุมชนให้ใสสะอาด ขนาดที่สามารถเลี้ยงปลาในกระชัง และลงเล่นน้ำได้ กระทั่งได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียว ในปี 2550 และรางวัล “สิปปนนท์ เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน” ปี 2556 แต่ท่ามกลางการรุกคืบของการพัฒนา จำเป็นที่ชุมชนจะต้องตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยอาศัยการเรียนรู้และฝึกทักษะการประเมินภูมิทัศน์เป็นเครื่องมือในการกำหนดแนวทาง […]

วิชชาลัยลูกโลกสีเขียว: ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิถีพอเพียง ผูกพัน แบ่งปัน ดิน น้ำ ป่า

สถาบันลูกโลกสีเขียว เชื่อมั่นว่าการอยู่ร่วมกันของคนกับป่าที่เรียกว่า “คนอยู่-ป่ายัง” จะเป็นแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนจากชุมชน บุคคล และกลุ่มเยาวชนที่ได้รับ “รางวัลลูกโลกสีเขียว” รวมแล้วเกือบ 800 ผลงานที่ผ่านมาได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะรักษา คุ้มครอง ฟื้นฟู และมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ   ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าทางนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางอาหาร และการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น เพื่อหาทางจัดสรรประโยชน์ที่เป็นธรรมแก่ทุกชีวิต การดำเนินการอย่างเป็นกระบวนการนี้เอง สร้างความรู้ หรือ “บทเรียน” ที่ควรแก่การถ่ายทอด ขยายผลไปยังชุมชนและสังคมที่กำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อม หรือกำลังมองหาวิธีการเครื่องมือที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติ บทบาทสำคัญหนึ่งของสถาบันลูกโลกสีเขียวคือการส่งต่อ “บทเรียน” เหล่านี้ออกไป เพื่อสนับสนุนงานอนุรักษ์ ซึ่งนำมาสู่การผลักดันให้เกิด “วิชชาลัยลูกโลกสีเขียว” ที่จะรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ในผลงานรางวัลลูกโลกสีเขียว จัดกระบวนการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ รวมถึงพัฒนาให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ต่อเนื่อง คำว่า “วิชชาลัย” ได้รับอิทธิพลจากพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เรื่อง “พระมหาชนก” ซึ่งเป็นการสนธิกันระหว่าง “วิชชา” และ “อาลัย” โดย “วิชชา” คือ วิทยาการ ความรู้ ภูมิปัญญา ส่วน “อาลัย” […]

ดลพร สถาปนิกแห่ง Cloud Floor ที่เข้าใจความแตกต่างของคนด้วยหนังสือ “The Culture Map”

โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่าน ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการเรียนรู้ ด้วยความร่วมมือระหว่าง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในครั้งนี้เราได้เชิญคุณดลพร ชนะชัย สถาปนิกจาก Cloud Floor ผู้มีส่วนร่วมกับผลงานออกแบบเกี่ยวกับพื้นที่สาธารณะในเมืองมาหลายต่อหลายผลงาน มาแนะนำหนังสือที่ชื่นชอบให้ได้รู้จักกัน คุณดลพรเลือกหนังสือ “The Culture Map” โดย Erin Meyer นักเขียนชาวอเมริกัน ผู้สนใจเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมของคนทั่วโลก ที่ส่งผลต่อการสื่อสารทั่วไป จนถึงการทำงานและการทำธุรกิจ หนังสือ The Culture Map ในปี 2014 เล่มนี้ ได้บรรยายถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามความสนใจของผู้เขียนไว้หลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร พฤติกรรม การแสดงออกทางภาษาและทางกาย โดยมีจุดมุ่งหมายคือการทำความเข้าใจความแตกต่าง เพื่อการเข้าหาและปฏิสัมพันธ์กับผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม โดยเฉพาะในที่ทำงาน ภายใต้โลกที่เป็นโลกาภิวัฒน์อย่างสูงในเวลาปัจจุบัน นอกจากเนื้อหาจะอ่านสนุก […]

“อิคิไก” หนังสือที่ทำให้ ณฤชา สถาปนิกแห่ง I Like Design Studio ยินดีต่อเรื่องง่ายๆ และภูมิใจกับสิ่งที่ทำ

โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” เป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ของความร่วมมือระหว่าง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน เพราะการอ่าน ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของเด็ก ซึ่งในครั้งนี้เราได้เชิญคุณณฤชา คูวัฒนาภาศิริ สถาปนิกจาก I Like Design Studio ผู้ฝากผลงานออกแบบบ้านพักอาศัยไว้ในนิตยสารและเว็บไซต์บ้านและสวนหลากหลายผลงาน ในฐานะสถาปนิก เราอยากทราบแรงบันดาลใจในการทำงานและการใช้ชีวิตผ่านหนังสือของเขา คุณณฤชา ได้เลือกหนังสือ “อิคิไก ความหมายของการมีชีวิตอยู่” หรือ “The Little Book of Ikigai” โดย Ken Mogi แปลโดยวุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ มาแนะนำให้รู้จัก โดยคำว่า “อิคิไก” นั้น หมายถึง “คุณค่าหรือความหมายของการมีชีวิตอยู่” เป็นเหมือนปรัชญาการใช้ชีวิตที่ฝังรากในสังคมและวัฒนธรรมของคนญี่ปุ่น […]

Aura Cherrybag นักวาดภาพประกอบกับหนังสือที่เป็นไกด์พาท่องไปในจินตนาการ

โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” เป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ของความร่วมมือระหว่าง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงศึกษาธิการ และ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เล็งเห็นความสาคัญของการอ่าน เพราะการอ่าน ถือเป็นรากฐานที่สาคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของเด็ก ซึ่งในครั้งนี้เราได้ คุณออร่า ศศิพรรณ ศิริพร หรือ Aura Cherrybag นักวาดภาพประกอบเจ้าของผลงาน Mixed Media อันเป็นเอกลักษณ์ มาแนะนาหนังสือเล่มโปรดของเธอให้เรารู้จัก โดยหนังสือที่คุณออร่าเลือกมาคือ The artist’s way เขียนโดย Julia Cameron ซึ่งเธอเล่าให้ฟังว่า “หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ออร่าชอบมาก เหมาะกับคนทำอาชีพที่เกี่ยวกับด้านศิลปะ ที่อยากพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยส่วนตัวออร่าเอามาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันทั่ว ๆ ไป หรือในบางครั้งที่รู้สึกตันหรือไม่กล้าที่จะลองทาสิ่งที่แปลกไปจากคนอื่นเขาทำกัน” “The artist’s way เหมือนเป็นไกด์นำทาง ให้กล้าคิดกล้าลองที่จะก้าวออกไปจากคอมฟอร์ตโซน […]

หนังสือสร้างแรงบันดาลใจของ “กิ่ง ก้าน ใบ” นักจัดสวนไทยไปสู่เวทีโลก

โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” เป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ของความร่วมมือระหว่าง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพราะการอ่าน ถือเป็นรากฐานที่สาคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะ ในทุกอาชีพ หนังสือแต่ละเล่มก็ให้ประโยชน์แตกต่างกัน ซึ่งในครั้งนี้เราได้ คุณธวัชชัย ศักดิกุล นักออกแบบสวนสไตล์โมเดิร์นจากบริษัทกิ่ง ก้าน ใบ จากัด ซึ่งเป็นนักจัดสวนไทยเจ้าเดียวที่ได้รับคัดเลือกให้ไปแสดงผลงานที่เวทีระดับโลกอย่างงาน Chelsea Flower Show 2020 ณ กรุงลอoดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งเขาจะมาเล่าถึงหนังสือเล่มโปรดที่เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เขาก้าวไปไกลขนาดนี้ให้เราฟังกันค่ะ “หนังสือที่ผมเลือกมาคือ 500 TRICKS TERRACES AND BALCONIES เล่มนี้เป็นอีกเล่มที่ผมหยิบมาอ่านบ่อย เพราะมีตัวอย่างงานและมีการอธิบายรายละเอียดของแต่ละงานไว้อย่างครบถ้วน  นอกจากนี้ยังรวบรวมงานออกแบบเทอเรซสวย ๆ จากดีไซเนอร์ชื่อดังจากทั่วโลกทั้งเอเชียและยุโรป ซึ่งทำให้ได้เรียนรู้การใช้งานและฟังก์ชันต่าง ๆของงานภายนอกที่มีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ เพื่อมาประยุกต์ใช้กับงานออกแบบให้เหมาะสมกับประเทศไทย” การเป็นนักออกแบบที่ดีคือการไม่หยุดนิ่ง และค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา งานออกแบบพื้นที่ภายนอกที่ดูเหมือนจะธรรมดาให้พิเศษ จึงต้องอาศัยไอเดียและแนวทางการออกแบบเป็นสำคัญ การมีหนังสือคู่ใจสักเล่มก็ทำให้เราได้แรงบันดาลใจจากดีไซเนอร์ทั่วทั้งโลก ก็เป็นการกระตุ้นให้กับตัวเองได้ไม่น้อยเลยทีเดียว  

“Siriraj Education Expo 2020” มิติใหม่แห่งการเรียนหมอที่ห้ามพลาด!

พบกับ “มิติใหม่แห่งการเรียนหมอ” ที่งาน “Siriraj Education Expo 2020” งาน Expo ของคนอยากเรียนหมอ ภายใต้แนวคิด “เก่งศาสตร์ ฉลาดเทค” พบกับงานที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับนวัตกรรมด้านการแพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช รวมไปถึงการเรียนการสอนที่ทันสมัยก้าวทันตามเทรนด์โลกของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้แล้วยังเต็มไปด้วยกิจกรรมมากมายทั้ง 2 วันเต็ม อาทิ   เสวนากับคุณหมอ เสวนาจากกองทัพคุณหมอที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ บอกเล่าเรื่องราวความประทับใจและแรงบันดาลใจในการเป็นหมอให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจฟังกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเสวนากับคุณหมอหนุ่มหล่อไฟแรง ที่จะมาเพิ่มความอิ่มอกอิ่มใจให้กับผู้มาชมงานอีกด้วย รายการพบหมอศิริราช ร่วมนั่งชมรายการ “พบหมอศิริราช” รายการที่ครองใจผู้ชมมานานถึง 34 ปี ครั้งนี้มาในหัวข้อ “ทำอย่างไร กลิ่นตัวแรง เหงื่อเยอะในวัยรุ่น” Showcase Showcase วงการแพทย์ระดับสากลและระดับแนวหน้าของประเทศ  อาทิ การผ่าตัดปลูกถ่าย 3 อวัยวะสำเร็จครั้งแรกของเอเชีย Mini Series “รักน้องข้ามฟาก”  นำโดย ดิว อรุณพงศ์ ชัยวินิตย์ Virtual reality […]

“ดังนั้นพูดซาราธุสตรา” หนังสือเล่มโปรดของสถาปนิกนักอ่าน เชิงชาย เรียวเรืองแสงกุล

โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” หรือ The happy Read เป็นความร่วมมือระหว่าง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมด้วยสองหน่วยงานภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน อันเป็นทักษะพื้นฐานของเยาวชนในการเรียนรู้ พัฒนา และเปิดโลกผ่านตัวอักษรที่ร้อยเรียงเป็นเรื่องราวที่เข้มข้นด้วยเนื้อหาสาระ เพราะการอ่านคือการเปิดโลกอีกใบที่มีตัวอักษรซึ่งตีพิมพ์ลงบนเนื้อกระดาษเป็นพาหนะในการพาทุกคนออกไปท่องโลกใบนั้น เชิงชาย เรียวเรืองแสงกุล สถาปนิกผู้ก่อตั้งสำนักงานออกแบบ Archimontage Design Fields Sophisticated ที่มีหลายผลงานถูกตีพิมพ์ลงในนิตยสารบ้านและสวน นอกจากการอัพรูปผลงานออกแบบลงในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนตัว จำนวนรูปหนังสือที่เขาถ่ายภาพแล้วโพสต์ลงในช่องทางเดียวกันนั้นยังมีความถี่ในการเห็นมากพอที่เราจะกล่าวสรุปได้ทันทีว่า เขาเองก็เป็นสถาปนิกนักอ่านคนหนึ่งเช่นเดียวกัน “ดังนั้นพูดซาราธุสตรา” ซึ่งเขียนโดย ฟรีดริช วิลเฮล์ม นิทเช่ และแปลโดย ศัลก์ ศาลยาชีวิน คือหนึ่งในหนังสือเล่มโปรดของเชิงชาย ที่เขาอยากแนะนำให้ทุกคนได้ลองอ่าน เมื่อเราเชื้อเชิญเขามาร่วมแบ่งปันหนังสือดี ๆ ให้ทุกคนได้รู้จักผ่านโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” โดยเนื้อหาในหนังสือว่าด้วยเรื่องราวหลังจากบุรุษผู้หนึ่งตื่นขึ้นจากหลับบนภูเขาสูง ลงมาสั่งสอนมนุษย์ข้างล่างให้พัฒนาตัวเองไปสูสภาวะสูงส่ง สภาวะที่เรียกว่า เลิศมนุษย์ หรืออภิมนุษย์ […]

พอนดิเชอร์รี่ เมืองมรดกของฝรั่งเศส บ้านเกิดของ Pi Patel

โครงการ ‘The Happy Read ส่งความรู้ สร้างความสุข’ โดยความร่วมมือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เล็งเห็นถึงคุณค่าของการอ่านและสนับสนุนการอ่านทุกรูปแบบ เพราะการอ่านทำให้เรารู้จักโลกมากขึ้น หนังสือ ‘Life of Pi การเดินทางของพาย พาเทล’ ก็พาให้เรารู้จักอินเดียในอีกมุมมอง Life of Pi ชื่อภาษาไทยว่า การเดินทางของพาย พาเทล เขียนโดย ยานน์ มาแตล์ ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์ในปี 2012 ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสก้าในปีนั้นด้วยเช่นกัน ความน่าสนใจในเนื้อหาหนังสือคงหนีไม่พ้นการกล้าตั้งคำถามถึงพระเจ้าและศาสดาในทุกศาสนาทั้ง พุทธ คริสต์ อิสลาม ในเมือง พอนดิเชอร์รี่ ประเทศอินเดีย ซึ่งชีวิตในวัยเด็กของพาย ได้เริ่มต้นที่นั้นก่อนที่ครอบครัวจะขายสวนสัตว์แล้วย้ายไปอยู่แคนาดาโดยขนสัตว์บางตัวเดินทางขึ้นเรือไปด้วย และเกิดเหตุการณ์มหัศจรรย์ต่างๆ ตามมา ในยุคล่าอาณานิคม เป็นที่ทราบกันดีกว่าอินเดียตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ แต่ในอีกฝั่งน่านน้ำทะเลฝรั่งเศสก็ได้ครอบครองพื้นที่อินเดียบางส่วนไว้เช่นกัน หนึ่งในนั้นคือ พอนดิเชอร์รี่ […]

ขบวนรถไฟสุดหรูกับเงาฆาตกรจากหนังสือ Murder On the Orient Express

โครงการ “The Happy Read ส่งความรู้ สร้างความสุข” โดยความร่วมมือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เล็งเห็นถึงประโยชน์และสนับสนุนการอ่านทุกรูปแบบ  เหมือนได้ออกไปเที่ยวโลกกว้างผ่านตัวหนังสือ และการอ่าน Murder On the Orient Express นวนิยายสืบสวนสอบสวนอันโด่งดังในช่วงปี 1934 ก็พาย้อนเวลาไปสู่ยุคนั้นซึ่งเป็นยุคทองแห่งการเดินทางโดยรถไฟ Murder On the Orient Express ‘ฆาตกรรมบนรถด่วนโอเรียนท์เอกซ์เพรส’นวนิยายสืบสวนสอบสวนโดย อกาธา คริสตี นักเขียนหญิงที่ได้สมญานามว่าเป็นราชินีแห่งอาชญนิยาย ที่ทำให้ตัวละครหลักในเรื่องคือนักสืบ แอร์กูล ปัวโรต์ เหมือนมีชีวิตขึ้นมาจริงๆ ด้วยเนื้อหาพล็อตเรื่องที่ผูกปมได้อย่างลึกซึ้ง ซับซ้อน เล่าถึงการไขคดีฆาตกรรมบนรถไฟของแอร์กูล ซึ่งเธอเขียนเรื่องนี้ขึ้นในขณะที่โดยสารรถไฟ The Orient Express แต่ต้องติดพายุหิมะอยู่นานถึง 5 วัน The Orient Express […]

RIMOWA แนะนำกระเป๋าเดินทางสีสันใหม่ ได้รับแรงบันดาลใจจากสถานที่ต่างๆ

RIMOWA ) แนะนำกระเป๋าเดินทางสีใหม่ชุดแรก นับตั้งแต่มีการเปิดตัวภาพลักษณ์ใหม่ (new visual identity) จากสองโทนสีที่ต่างกัน

อกเกือบหักแอบรักคุณสามี หนังสือที่ทำให้เมืองทวายโรแมนติกมากขึ้น

โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” เป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ของความร่วมมือระหว่าง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญเพราะการอ่าน ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของเด็กซึ่งจะต่อยอดกลายเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตได้ “อกเกือบหักแอบรักคุณสามี” นิยายรักโรแมนติกคอเมดี้ที่พูดถึง เธียรวัฒน์ หนุ่มหล่อ สุดเพอร์เฟคซึ่งมีอาชีพเป็นสถาปนิกและเป็นที่หมายปองของสาวๆ อย่างไรก็ตามหากให้พูดถึงผู้หญิงที่เธียรวัฒน์อยากได้มาเป็นภรรยานั้น เธอจะต้องมีความงดงามทั้งกายและใจ แต่แล้วกลับมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตเขาซึ่งจำเป็นอย่างมากที่จะต้องหาคนมาแต่งงานหลอกๆ ด้วย ซึ่งหญิงสาวคนนั้นก็คือ นทีริน หรือเมย์ น้องสาวนอกไส้ต่างพ่อแม่ ที่หลงรักเธียรวัฒน์มาตั้งแต่ยังเด็ก และด้วยภาระหน้าที่ทำให้ทั้งคู่ต้องย้ายไปทำงานที่เมืองทวาย ประเทศพม่า ความรักและความผูกพันจึงก่อตัวขึ้นอย่างไม่รู้ตัว เรียกได้ว่า เมืองทวาย คือสถานที่ที่ทำให้ความรักก่อตัวขึ้น ในช่วงที่นางเอกต้องเดินทางไปทำงานด้วยกัน แม้ว่าเมืองทวาย ณ ประเทศพม่านี้อาจจะไม่ใช่เมืองโรแมนติก แต่เป็นเมืองที่ยังมีความเป็นธรรมชาติ ทั้งวัฒนธรรมที่ยังมีกลิ่นอายชนบทดั้งเดิม ประชากรที่ยังดำเนินชีวิตตามวิถีชาวพุธ แต่ที่น่าสนใจคือที่นี่เป็นมืองหลักของเขตตะนาวศรีทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศพม่า ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำทวายด้านเหนือ และเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ ทั้งก๊าซ แร่ธาตุ […]

“เวียงกุมกาม” เมืองร้างใต้พิภพจากนวนิยายขายดี “สัตยาภพ”

โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” เป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ของความร่วมมือระหว่าง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญเพราะการอ่าน ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของเด็กซึ่งจะต่อยอดกลายเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตได้  ซึ่งครั้งนี้เราจะไปรู้จักสถานที่ชวนอ่านจากหนังสือนวนิยาย สัตยาภพ ที่พาเราย้อนเวลาไปรู้จักกับเวียงกุมกาม สัตยาภพ  เป็นนวนิยายรักข้ามภพที่ร้อนระอุด้วยไฟรักและไฟสงคราม  ระมิงค์ หญิงสาวผู้บอบช้ำในความรักเดินทางไปรักษาแผลใจที่เชียงใหม่ แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเธอได้ย้อนเวลากลับไปสู่อดีตเมื่อ ๕๐๐ ปีก่อน ณ อาณาจักรเวียงกุมกามที่กำลังร้อนระอุด้วยไฟสงคราม ณ ที่นั่นเธอได้พบกับเจ้าจันทร์แว่นฟ้า เจ้าศรีธรรมา พร้อมกับความรักที่ค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นระหว่างเธอและแสนเสมาผู้เป็นแม่ทัพใหญ่แห่งเวียงกุมกาม และเธอก็ได้รับรู้เรื่องราวทุกอย่างที่ล้วนผูกพันและเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้ง    คำสัตยาธิษฐานในชาติอดีตกลับกลายเป็นม่านกั้นกลางความรักในปัจจุบัน เธอต้องแก้ไขเหตุการณ์นี้ให้ได้ เพื่อให้ม่านหมอกร้ายผ่านไปในที่สุด เวียงกุมกามเป็นสถานที่ที่ตัวเอกของเรื่องได้เดินทางข้ามเวลาย้อนกลับไปเจอกับช่วงที่เกิดสงครามขึ้นในอดีต เวียงกุมกามนั้นเป็นอดีตเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา ที่พญามังรายโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1829 โดยโปรดให้ขุดคูเวียงทั้ง 4 ด้าน ขังน้ำแม่ปิงไว้ในคูเมือง เป็นเสมือนเมืองทดลองสร้างแต่ก็ทำไม่สำเร็จเพราะน้ำท่วมทุกปี และเกิดน้ำท่วมใหญ่จนเป็นสาเหตุในอาณาจักรล่มสลาย เมืองทั้งเมืองถูกดินถมสูงจากพื้นดิน […]

ร่องรอยความงามของโคลอสเซียม จากนิยาย ดวงใจแห่งโรม

โครงการ “The Happy Read ส่งความรู้ สร้างความสุข” ได้เห็นความสำคัญและสนับสนุนการอ่านทุกรูปแบบ โดยความร่วมมือบริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากการอ่านจะเป็นการเพิ่มความรู้แล้วยังเปิดประสบกาณ์ให้รู้จักกับโลกกว้างอีกด้วย เช่นกับการอ่านหนังสือ ดวงใจแห่งโรม เขียนโดย ลัลล์ลลิล นวนิยายที่จะพาเราไปสัมผัสวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมที่เคยรุ่งเรืองอีกครั้ง กรุงโรม (Rome) เมืองหลวงของประเทศอิตาลีที่มีประวัติศาสตร์ในอดีตยาวนานมากกว่า 2,800 ปี และ เป็นเมืองที่มีบทบาทมากที่สุดของอารยธรรมตะวันตก อีกทั้งในปัจจุบันยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่งดงาม เต็มอิ่มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบโรมันอย่างมากมาย อย่าง น้ำพุเทรวี่ (The Trevi Fountain) วิหารนักบุญเปโตร (Saint Peter’s Basilica) วิหารแพนธีออน (Pantheon) รวมไปถึงสนามกีฬากลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดแห่งกรุงโรม (The Colosseum  of  Rome) เวทีต่อสู้ของผู้กล้า กลาดิเอเตอร์ (Gladiator) ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกของโลกยุคใหม่และเป็นจุดเริ่มต้นของนิยายรักหวานแหววแนวแฟนตาซี “ดวงใจแห่งโรม” […]

ทะเลสาบโทยะ จากหนังสือฮอกไกโดสีขาว

โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” เป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ของความร่วมมือระหว่าง บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ คือ กระทรวงศึกษาธิการ และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เล็งเห็นถึงความสำคัญเพราะการอ่าน ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของเด็กซึ่งจะต่อยอดกลายเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคตได้ ซึ่งในครั้งนี้เราก็มีหนังสือดีๆ ที่มีสถานที่ดีๆ ที่ควรค่ากับการตามรอย มาแนะนำให้รู้จักกัน “ฮอกไกโดสีขาว” เป็นบันทึกการเดินทางบนเกาะฮอกไกโดของ กันต์ – ชุณหวัตร นักแสดงวัยรุ่นชื่อดัง ที่เก็บเอาเรื่องราวที่พบเห็นระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวมาบอกเล่ามุมมองต่างๆ ที่ได้พบเจอและสัมผัส ล้วนเป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างทางที่อดไม่ได้ที่จะบันทึกและถ่ายทอดออกมา โดยที่กันต์เองอยากจะให้หนังสือเล่มนี้เชื่อมโยงความรู้สึกกับผู้อ่าน ที่แม้ว่าจะไม่ได้เป็นไกด์บุ๊คแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวอะไร แต่เป็นไกด์ฟีล (guide feel) ที่แนะนำมุมมองและความคิดแบบใหม่ให้กับผู้อ่านได้ ฮอกไกโดเป็นเมืองท่องเที่ยงอีกแห่งของญี่ปุ่นที่ชาวไทยนิยมไปเยือน สัมผัสศิลปะวัฒนะธรรม ชมความสวยงามของธรรมชาติที่จะแตกต่างกันในแต่ฤดู ในฤดูหนาวทั้งเมืองจะปกคลุมด้วยหิมะและหนึ่งในนั้นคือ ทะเลสาบโทยะ สถานที่ที่กันต์ต้องการไปเที่ยวชม แต่วันนั้นเกิดหิมะหนักตกจึงทำให้ผู้เขียนไม่สามารถลงไปเที่ยวชมได้อย่างเต็มที่ จนทำให้เกิดความรู้สึกเศร้าที่พลาดโอกาสนี้ไป แต่ในขณะเดียวกันเขากลับมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาต้องเปลี่ยนความคิดไป แนะนำอ่านเพิ่มเติมในเล่มจะเข้าใจในสิ่งที่ผู้เขียนบอกเล่าอย่างลึกซึ้ง ในส่วนของทะเลสาบโทยะเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ ในอุทยานแห่งชาติชิกตสึ-โทยะ มีลักษณะคล้ายไข่ดาว ตรงกลางทะเลสาบมีเกาะตั้งอยู่คือเกาะนากาโนะซึ่งมีภูเขารูปทรงโดดเด่นเมื่อถึงถฤดูหนาวหิมะจะปกคลุมทั้งลูกเกิดเป็นภาพที่สวยงาม กิจกรรมท่องเที่ยวที่นิยมได้แก่การนั่งเรือชมบรรยากาศทะเลสาบ […]