[DAILY GUIDE] วิธีคิด ประเมินราคางานจัดสวน

สำหรับผู้ที่คิดจะจัดสวนการ ประเมินราคางานจัดสวน เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่สำคัญ เพราะจะทำให้สามารถควบคุมความต้องการให้เป็นไปตามงบประมาณที่มีอยู่ และยังสามารถทำความเข้าใจร่วมกับนักจัดสวน

ประเมินราคางานจัดสวน หากต้องมีการเพิ่มหรือตัดทอนรายละเอียดต่างๆ ในงาน ช่วยทำให้ขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินงานใช้ระยะเวลาน้อยลงด้วย ครั้งนี้ “บ้านและสวน” มีรายละเอียดที่ต้องคำนึงถึงในการประเมินราคาจัดสวนมาฝากกัน ดังนี้

วิธีคิด ประเมินราคางานจัดสวน

1  ราคาพรรณไม้ นักจัดสวนจะทำรายการแจกแจงรายละเอียดชนิดของพรรณไม้ ขนาด จำนวน และราคา
2  ราคาวัสดุและอุปกรณ์ มีรายละเอียดของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดสวน รวมไปถึงดินผสม ทราย ปุ๋ยและอุปกรณ์เคมีภัณฑ์อื่นๆ
3  ค่าแรง แยกเป็นค่าแรงในการปลูกต้นไม้ คิดเป็น 30 –  50 เปอร์เซ็นต์ของราคาพรรณไม้ และค่าแรงติดตั้งวัสดุคิดเป็น จำนวนคนงาน x จำนวนวัน (บางรายจะคิดค่าแรงในการปลูกต้นไม้รวมกับราคาพรรณไม้ที่เสนอมาตั้งแต่ต้น ส่วนค่าแรงติดตั้งวัสดุอาจคิดรวมกับค่าดำเนินการ)

วิธีคิด ประเมินราคางานจัดสวน

4  ราคางานเหมา ราคางานก่อสร้างบางส่วน นักจัดสวนบางรายอาจคิดราคาแยกเหมารวมเป็นชิ้นงาน เช่น ค่าถมดิน ค่าสร้างพื้นไม้ หรือค่าสร้างบ่อปลา (คิดเป็นราคาเหมารวมหรือราคาต่อตารางเมตร) ค่าปูหญ้า (คิดเป็นราคาต่อตารางเมตร) ซึ่งยอดเงินของราคางานเหมาทั้งหมดจะไม่ถูกรวมในการคิดเปอร์เซ็นต์ค่าดำเนินการ
5  ค่าดำเนินการ รวมถึงส่วนของกำไรประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของราคาจัดสวนรวมทั้งหมด ซึ่งราคานี้จะไม่ตายตัว ขึ้นอยู่กับราคารวมของสวน ในกรณีที่งานสวนมีราคาสูง เปอร์เซ็นต์อาจลดลง หรือถ้าราคาต่ำก็อาจเพิ่มขึ้น ราคาดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับข้อตกลงกับนักจัดสวน (การคิดเปอร์เซ็นต์ค่าดำเนินการจะไม่นำราคางานเหมามาคิดรวม)
6  ค่าแบบ โดยปกติแล้วจะคิดค่าแบบประมาณ 3 –  7 เปอร์เซ็นต์ แล้วแต่ราคาประเมินโดยรวม ซึ่งนักจัดสวนบางรายอาจคิดราคาค่าแบบรวมไว้ในค่าดำเนินการ (ในกรณีที่จัดสวนกับผู้ออกแบบรายนั้นๆ)

วิธีคิด ประเมินราคางานจัดสวน

ส่วนการเบิกจ่ายเงินส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นงวด รวม 3 งวด ในอัตรา 30 : 40 : 30 เปอร์เซ็นต์ โดยงวดแรกจะเรียกเก็บก่อนเริ่มจัดสวน งวดที่สองจะเรียกเก็บเมื่อทำงานฮาร์ดสเคปเสร็จ หรืองานคืบหน้าไปประมาณ 60 –  70 เปอร์เซ็นต์ ส่วนงวดสุดท้ายจะเรียกเก็บเมื่อมีการส่งมอบงานเรียบร้อยแล้ว หรือแล้วแต่ตกลงกับนักจัดสวน

วิธีคิด ประเมินราคางานจัดสวน

 

Tips
– สำหรับภูมิสถาปนิกที่มีหน้าที่ออกแบบ หากมีขั้นตอนการควบคุมงานก่อสร้าง จะคิดค่าบริการวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรมด้วย ซึ่ง เป็นไปตามกฎของสมาคมภูมิสถาปนิกประเทศไทย โดยกำหนดไว้ 3 วิธี ดังนี้

1  คิดตามเวลาการทำงาน (รายชั่วโมงหรือรายวัน)
2  คิดเป็นสัดส่วนของค่าก่อสร้างที่ต้องดูแล
3  ราคาที่ตกลงก่อนว่าจ้างว่าจะคิดค่าบริการเท่าไร และมีรายละเอียดอะไรบ้าง (ทั้งนี้อยู่ที่ข้อตกลงระหว่างภูมิสถาปนิกกับผู้ว่าจ้าง ว่ามีการคิดค่าควบคุมงานไว้ในค่าดำเนินการแล้วหรือยัง)

วิธีคิด ประเมินราคางานจัดสวน

– ข้อตกลงอื่นๆ หลังจากจัดสวนเสร็จ นักจัดสวนบางรายอาจมีบริการดูแลสวนให้ 1  – 3 เดือนและอาจรับประกันต้นไม้ให้ด้วย หากต้นไม้ตายสามารถเปลี่ยนหรือปรึกษาได้ ซึ่งจะรวมค่าดูแล ค่าประกันความเสี่ยง และค่าอื่นๆ ไว้ในค่าดำเนินการ นักจัดสวนบางรายอาจลดค่าดำเนินการให้ แต่จะไม่รวมค่าดูแลและค่าประกันต้นไม้

รวมมุมนั่งเล่นในสวนชวนนั่ง

ดูวิธีเปลี่ยนกระถางอย่างถูกวิธี

รู้จักวิธีปักชำต้นไม้แบบได้ผล