ส่งความรู้ สร้างความสุข เพราะการอ่านคือพื้นฐานการเรียนรู้

บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)เปิดโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข ปี4” ร่วมส่งเสริมเยาวชนไทยรักการอ่าน เครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ด้วยความมุ่งมั่นที่มีร่วมกันของ อมรินทร์ กรุ๊ป โดยบริษัท อมรินทร์ บุ๊คเซนเตอร์ จำกัด ผู้จัดจำหน่ายหนังสือชั้นนำของเมืองไทยในนาม “ร้านนายอินทร์” และ บริษัท อมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด โดยการสนับสนุนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมแถลงข่าวพร้อมเปิดโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข ปี4” โดยการส่งเสริมให้เยาวชนไทยรักและเห็นความสำคัญของการอ่าน เพราะเชื่อว่า การอ่าน เป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนาเยาวชนและเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในงาน ร่วมด้วย คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) และ คุณประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายกิจการองค์กรประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยกลุ่มโรงเรียนคุ้งบางกะเจ้า ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ในปีที่1-4 ร่วมงานผ่านระบบ Zoom

คุณระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) กล่าวรายงานผลความสำเร็จโครงการฯ ปี1-ปี3 และแนวทางในการดำเนินงานในปีที่4 กล่าวไว้ว่า เป็นเวลา 3 ปี ที่โครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ได้ส่งมอบหนังสือคุณภาพ พร้อมชั้นวางหนังสือแล้วกว่า 168,000 เล่ม ก่อตั้งชมรมรักการอ่าน จัดทำสมุดบันทึกรักการอ่าน รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ใน 160 โรงเรียน ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยในปีที่ผ่านมา นักเรียนที่ร่วมโครงการมีผลการเรียนดีขึ้น 75% ถือเป็นการเติบโตด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้มีการผลักดันในการรักการอ่านให้แก่น้องผ่าน 3 กิจกรรม คือ เด็กสุขสันต์ยอดนักอ่าน เด็กสุขสร้างสรรค์ขยันบันทึก และอ่านดังฟังเพลิน

คุณประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด สายกิจการองค์กรประเทศไทย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการสนับสนุนและการร่วมผลักดันโครงการฯ โดยเผยว่า “ตลอดระยะเวล 3ปีที่ผ่านมา ไทยเบฟยังคงมีความมุ่งมั่นและตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับเยาวชน ผ่านโครงการ“ส่งความรู้สร้างความสุข“ที่ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง จากผลการดำเนินงานที่สร้างสรรค์กิจกรรมการอ่านกว่า 210โรงเรียนทั่วทั้ง 77 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการ ไม่เพียงเท่านี้ยังร่วมสนับสนุนการจัด 3 กิจกรรมพิเศษ ให้แก่เด็กๆใน 50 โรงเรียน เพิ่มเติมจาก 27 จังหวัด เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ รู้สึกสนุกและรักการอ่านมากยิ่งขึ้น”

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในแถลงข่าวโครงการส่งความรู้ สร้างความสุข ปี4 กล่าวว่า “กระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นความสำคัญ และให้การสนับสนุนโครงการฯ อย่างต่อเนื่องตั้งขแต่เริ่มต้นโครงการปีที่1 ด้วยความเชื่อมั่นว่า “การอ่าน” เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ด้วยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสปการณ์จากแหล่งข้อมูลต่างๆที่สามารถพัฒนาความรู้ ไปสู่การพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ นำไปสู่การสร้างสรรค์ และช่วยขับเคลื่อนการศึกษา ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมทุกระดับการศึกษาของประเทศของประเทศ จากการอ่านออกเขียนได้ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่ดีขึ้น”

ภายในงานมีการจัดแสดงหนังสือตัวอย่างสำหรับใช้เพื่อบริจาคให้กับโรงเรียนในโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วยหนังสือต่างๆ เช่น พระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สื่อการเรียนการสอน หนังสือนิทาน หนังสือความรู้ทั่วไป ฯลฯ รวมไปถึงหนังสือสองภาษา นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานของนักเรียนในโครงการซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากหนังสือ และการอ่าน อย่างนิทานผึ้งน้อยเซลล่า ที่น้องๆนำมาประยุกต์และสร้างเป็นผลงานนิทานขึ้น จากความประทับใจในโครงการส่งความรู้ สร้างความสุขอีกด้วย

สามารถติดตามรายละเอียดโครงการ “ส่งความรู้ สร้างความสุข” ได้ทาง Amarineducation และทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ : The Happy Read

ภาพปก : วรสันต์ ทวีวรรธนะ

ภาพ : สิทธศักดิ์ น้ำคำ