SUSTAINABILITY EXPO 2022 “สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า”

งาน SUSTAINABILITY EXPO ประจำปี 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“Good Balance, Better World สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า” มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน

ใครอยากสร้างสมดุลที่ดีให้กับตัวเองและสังคม ไม่ควรพลาดมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน SUSTAINABILITY EXPO 2022 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Good Balance, Better World สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า” ทางออกเพื่อโลก และวิธีสร้างสมดุลใหม่ให้กับตัวเองและสังคม มาส่องไฮไลต์ในงานกันก่อน แล้วอย่าลืมตามมาร่วมกิจกรรมที่มีมากมายในงานกัน

โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนิกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้น้อมนำพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่จะทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ผนวกกับหลักเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ (UNSDGs) งานจัดขึ้นเป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายนถึง 2 ตุลาคม 2565 ครอบคลุมกว่า 40,000 ตารางเมตรของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ (QSNCC) เป็นการรวมตัวของบริษัทจากทั้งต่างประเทศและในประเทศอย่างน้อย 50 แห่งและผู้บรรยาย 100 คนจากทั่วโลกเพื่อมาร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของพวกเขา โดยมี 5 โซนกิจกรรมหลักคือ

 1. TALK
 2. MAIN EXHIBITION
 3. KIDS ZONE
 4. MARKET PLACE
 5. FOOD FESTIVAL

1.TALK

การรวมพลังจาก 150 วิทยากร 100 องค์กรแห่งความยั้งยืน

SUSTAINABILITY EXPO 2022

2.MAIN EXHIBITION

มี 4 โซนไฮไลต์ในงาน คือ

โซน SEP INSPIRATION

น้อมนำหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) มาเป็นแนวทางหลักของการจัดงาน SUSTAINABILITY EXPO 2022 (SX 2022) โซนนิทรรศการนี้จะพาคุณเดินทางสู่วงแหวนแห่งความสมดุล ที่คุณสามารถเรียนรู้จากผู้บุกเบิกและผู้ปฏิบัติงานตัวจริง ทั้งในวาระระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในประเทศไทย จุดประสงค์หลักของโซน “SEP INSPIRATION” คือ การสร้างการรับรู้และสนับสนุนแนวทางปฏิบัติจริงในการแก้ปัญหาระดับโลก และสร้างสมดุลที่ดีขึ้นสำหรับเรา ชุมชนของเรา และโลกของเรา

นอกเหนือจากการทำความเข้าใจหลักการ SEP และการประยุกต์ใช้ในเชิงลึกแล้ว ผู้เข้าชมงานยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาทั้ง 9 ด้านของมูลนิธิชัยพัฒนา และดูตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการโดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง อาทิ โครงการป่าชุมชนเพื่อการจัดการคาร์บอนเครดิต
นอกจากนี้ ในงานยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับการนำหลักของทางสายกลาง คำสอนของพระพุทธศาสนา มาเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน และข้อมูลเกี่ยวกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UNSDG) และ โมเดล เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว  (BCG Model) ผู้เข้าชมงานยังสามารถมีส่วนร่วมในเกมที่น่าสนใจต่างๆ จากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และ สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย


โซน BETTER ME

ส่งเสริมการดำรงชีวิตที่ดี สุขภาพดี และตัวเราดีขึ้น นำเสนอใน 3 มิติ

GOOD HEALTH AND WELL-BEING : ค้นพบการเยียวยาจิตใจ ร่างกาย และจิตวิญญาณผ่านนวัตกรรมการปฏิบัติทางการแพทย์ การแพทย์ทางเลือกที่ทันสมัยและแม่นยำ

 • ดูวิธีการใช้หุ่นยนต์เป็นเครื่องมื่อสำคัญในการให้บริการดูแลสุขภาพ หุ่นยนต์ไม่ได้ถูกนำมาใช้เฉพาะในการผ่าตัดหรือเพื่อคัดกรองผู้ป่วย Covid-19 เท่านั้น แต่ยังสามารถนำมาใช้ดูแลผู้ป่วย OPD ได้อีกด้วย เช่น หุ่นยนต์ดินสอ
 • เรียนรู้เกี่ยวกับการรักษาและวิธีการป้องกันตนเองจากโรคร้าย เช่น โรคหัวใจและไต
 • ชมการสาธิตการนวดแผนโบราณเพื่อรักษาโรคออฟฟิศซินโดรม ไมเกรน และอัมพาต
 • เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ของมูลนิธิก้าวคนละก้าว

FOOD : ค้นพบนวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่มตลอดจนผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์และความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป

 • พบกับเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากมายจากเครือไทยเบฟ
 • เรียนรู้นวัตกรรมหลากหลายด้านอาหารและอาหารแห่งอนาคตกับซีพีเอฟและไทยยูเนี่ยน
 • ชมการสาธิตจากหุ่นยนต์ Baristar โดย Ross Digital
 • รับคำปรึกษาและสร้างเครือข่ายผ่าน Space-F โครงการบ่มเพาะและเร่งการเติบโตของสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีอาหารแห่งแรกในประเทศไทย 
 • สนุกกับ interactive games เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเรื่องขยะอาหาร

LIFELONG LEARNING : นำเสนอโครงการและความคิดริเริ่มต่างๆ ในแง่ของการพัฒนาเยาวชนและการส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ

 • ชมการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทย อาทิ แคลเซียมที่สกัดจากกระดูกปลา บ้านประหยัดพลังงาน หุ่นยนต์กู้ภัย วัสดุก่อสร้างที่ทำจากยางพารา ผลิตภัณฑ์จากไหมที่เหลือ และอื่นๆ อีกมากมาย
 • ชมการจัดแสดงแฟชั่นและงานศิลปะที่ยั่งยืนจากวัสดุรีไซเคิล เช่น ถุงปุ๋ยและเชือกพลาสติก
 • เรียนรู้เกี่ยวกับผลิตผลจากโครงการที่ทำร่วมกับชุมชน เช่น โครงการ Social Lab, OTOP junior, ผลงานผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า และ Creative Young Designers
 • ชมหอเกียรติยศของ นักกีฬาที่ประสบความสำเร็จ และเส้นทางแห่งการสร้างคน

โซน BETTER LIVING

นำเสนอผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องของผู้นำด้านความยั่งยืนและองค์กรขนาดใหญ่ของประเทศไทย เพื่อส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยนำแนวปฏิบัติที่ยั่งยืนมาใช้ในห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงความมุ่งมั่นที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (NET ZERO) จุดประสงค์ของโซนนี้คือเพื่อสร้างจิตสำนึกว่าการกระทำของเรามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างไร จัดแสดงผลงานโดดเด่นและนำเสนอความพยายามขององค์กรชั้นนำต่างๆ ในประเทศไทย ที่สร้างความเชื่อมั่นได้ว่าการผลิตตลอดกระบวนการจะยังคงรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการต่างๆ ที่เอื้อต่อรูปแบบการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

ต้นน้ำ

 • ปลูกต้นไม้และรับของขวัญจากมูลนิธิผืนป่าในใจเรา
 • ชมนิทรรศการ โครงการน่านแซนด์บ็อกซ์ นวัตกรรมร่วมทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนที่มุ่งยุติการตัดไม้ทำลายป่าในจังหวัดน่าน ณ บูธของธนาคารกสิกรไทย

กลางน้ำ

 • เรียนรู้แนวทางการจัดการทรัพยากรน้ำและการจัดการก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์ (net-zero) ของไทยเบฟ
 • เรียนรู้นโยบายการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตไปยังช่วงต่าง ๆ ของวงจรชีวิตของบรรจุภัณฑ์ (EPR) และคัดแยกขยะออกเป็น 7 ประเภทกับสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และการรีไซเคิลแห่งประเทศไทยเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (TIPMSE)
 • เรียนรู้เกี่ยวกับการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมที่สามารถนำกลับมาวนใช้ใหม่ได้ไม่รู้จบกับ Thai Beverage Can
 • ดูตัวอย่างรถฟู้ดทรัคของ KFC ที่ติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและระบบบำบัดน้ำเสีย

ปลายน้ำ

 • เรียนรู้แนวคิดริเริ่มต่างๆ ของไทยเบฟในด้านความหลากหลายทางชีวภาพ บรรจุภัณฑ์หมุนเวียน และการสูญเสียอาหารและการจัดการขยะอาหาร พร้อมชมการจัดแสดงผ้าห่ม rPET จากโครงการ ไทยเบฟ…รวมใจต้านภัยหนาว
 • ชม Ecotopia ของสยามพิวรรธน์ มืองแห่งคนรักษ์โลกที่ทุกคนมีความเชื่อเหมือนกันว่า “เราสร้างโลกให้ดีขึ้นได้ด้วยกัน” (Together, We Co-Create a Better World) 
 • กระบวนการรีไซเคิลโดย Indorama
 • เรียนรู้อย่างสนุกสนานกับ โครงการ Trashpresso ของ GC และเห็นกระบวนการ upcycled ผ่านเครื่อง ‘Mini TRASHPRESSO’ ในเวลาเพียงห้านาที

โซน BETTER COMMUNITY

บอกเล่าเรื่องราวว่าเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจะมีส่วนร่วมในการสร้างอนาคตที่ดีขึ้นได้อย่างไร และในทางกลับกัน ชุมชนนี้จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าให้เราได้อย่างไร นิทรรศการโซนนี้ ประกอบด้วยการนำเสนอ GREEN AND DIGITAL SOLUTIONS โดยบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก องค์กรระหว่างประเทศและในประเทศ และการนำเสนอแนวคิดสำหรับการสร้าง BETTER COMMUNITY ในอนาคตด้วยชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสร้างสรรค์

นิทรรศการ “จับมือ จัดเมือง” ISCI: Better City Collaboration 
นิทรรศการงานว่าด้วยความหวัง แนวคิด และวิธีการของคนอยากทำเมืองให้น่าอยู่ 

SMART CITIES

 • โซน BETTER Community โดยสถาบันนวัตกรรมชุมชนอัจฉริยะ (ISCI) นำเสนอพลังแห่งความร่วมมือจากหน่วยงาน ภาครัฐ และภาคเอกชนกว่า 20 แห่ง เพื่อสร้างชุมชนเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมความเข้มแข็งด้านความสร้างสรรค์และสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม “จับมือ จัดเมือง” รวมเรื่องราว 10 หัวข้อ ที่จะสร้างความหวังและเป็นแรงบันดาลใจให้ชุมชนเมือง
 • การจัดแสดงแนวคิดในการสร้างและขยายพื้นที่สีเขียวในเมือง โดยใช้พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ดัดแปลงเป็นฟาร์มบนดาดฟ้าในเมือง
 • การจัดแสดงการบริหารจัดการเมืองและการตัดสินใจผ่านแนวทางขับเคลื่อนและดำเนินงานด้วยข้อมูล รวมถึงกระบวนการจัดการขยะในเมือง
 • เรื่องเล่าเกี่ยวกับความพยายามร่วมกันในการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าให้กลมกลืนกับวิถีชีวิตปัจจุบัน

GREEN AND DIGITAL SOLUTIONS

 • เรียนรู้เกี่ยวกับสินเชื่อและเงินกู้สีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมของธนาคารกรุงเทพ
 • เข้าสู่โลกเสมือนจริงของ Accenture และ Metaverse ด้วยแว่น VR จาก Oculus
 • ดูการสาธิต “Future of Work” อนาคตของการทำงาน ของ Microsoft
 • รียนรู้วิธีที่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA), Tencent, Salesforce และ Dell ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ IOT เพื่อบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • เรียนรู้วิธีที่ Dell นำวัสดุชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์มารีไซเคิล
 • เรียนรู้เกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (net-zero emission) ในชีวิตประจำวันด้วย SAP
 • ชมแผง Solar Cell และนิทรรศการ Solar Farm และหลังคาพลังงานแสงอาทิตย์ที่บูธ SCG และ SPCG
 • ชมนิทรรศการเกี่ยวกับ การแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าและเก็บพลังงาน ไฟฟ้าไว้ใช้ทั้งในรูปแบบครัวเรือนและรูปแบบองค์กรโดยใช Solar Inverter & Power Storage จาก Huawei
 • เรียนรู้เกี่ยวกับ Green Lab และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของ Times Publishing

EV PARK

 • เรียนรู้เกี่ยวกับ EV Solution Platform จาก SCG International
 • ดูตัวอย่างรถจักรยานยนต์ EV โดย Yamaha Motor
 • เรียนรู้เกี่ยวกับยานพาหนะเพื่อสิ่งแวดล้อมของ Thai Beverage Logistics
 • ดูตัวอย่างสถานีชาร์จ EV ต่างๆ

3.KIDS ZONE

นำเสนอสนามเด็กเล่น SDGs ให้ผู้เยี่ยมชมรุ่นเยาว์ได้ค้นพบและเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับเป้าหมายระดับโลกและเรียนรู้ที่จะร่วมแรงสร้างสรรค์สู่อนาคตที่ยั่งยืนผ่านการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สนุกสนานและให้ข้อมูลที่หลากหลายเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้ง 17 ประการ ขององค์การสหประชาชาติ


4.MARKET PLACE

ขอต้อนรับคุณสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดสำหรับซื้อหาสินค้าเพื่อการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง สินค้าเพื่อความยั่งยืน และสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใน 4 หมวด

 • โซน A SUSTAINABLE LIVING กลุ่มสินค้าออกแบบรักษ์โลก และงานคราฟต์ เพื่อใช้ประดับตกแต่งในบ้านหรือใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีแนวคิดเรื่องการเลือกใช้วัสดุทดแทน ช่วยประหยัดพลังงาน หรือการนำกลับมาใช้ใหม่อย่างยั่งยืน
 • โซน B SUFFICIENT LIVING ผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืน สนับสนุนการมีส่วนร่วมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตัวเองและครอบครัว รวมถึงสังคมโดยรอบได้อย่างยั่งยืน
 • โซน C GREEN INNOVATION นวัตกรรมสีเขียวเพื่อโลก กลุ่มสินค้าที่ตอบสนองการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยคำนึงถึงเรื่องการประหยัดพลังงาน หรือพลังงานทางเลือก
 • โซน D GREEN LIVING ตลาดต้นไม้-ของแต่งสวน โซนสินค้าครบวงจรที่ตอบสนองกับการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้บ้าน สังคม และโลกน่าอยู่ขึ้น

5. FOOD FESTIVAL

มอบความอร่อยจากทั่วทุกมุมและวิถีการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน มี 7 กลุ่มอาหาร คือ

 • SUSTAINABLE VILLAGE
 • THAI
 • CHINA
 • JAPAN
 • KOREA
 • EUROPE
 • ORGANIC MARKET

ข้อมูลเพิ่มเติม SUSTAINABILITY EXPO

SUSTAINABILITY EXPO 2022