กฎหมายสร้างบ้าน

8 กฎหมายสร้างบ้าน พื้นฐานที่เจ้าของบ้านต้องรู้!

กฎหมายสร้างบ้าน
กฎหมายสร้างบ้าน

การสร้างบ้านหนึ่งหลัง นอกจากจะต้องทำความเข้าใจเรื่องแบบก่อสร้าง มองหาสถาปนิกหรือผู้รับเหมาที่มีฝีมือแล้ว อีกสิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้คือ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการสร้างบ้าน เพราะหากสร้างบ้านไม่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด อาจส่งผลกระทบใหญ่ตามมาได้

วันนี้บ้านและสวน School จะพามาทำความรู้จัก กฎหมายสร้างบ้าน ที่เจ้าของบ้านจำเป็นต้องรู้ ซึ่งมี 8 ข้อ ดังนี้

1.บ้านพักอาศัยต้องเปิดที่ว่าง 30%

หมายถึง ห้ามสร้างบ้านใหญ่จนเต็มพื้นที่ปลูกสร้าง เช่น ถ้ามีที่ดิน 100 ตารางวา ก็จะสามารถสร้างบ้านได้เพียง 70 ตารางวาเท่านั้น ส่วนที่เหลือไว้ควรแบ่งเป็นพื้นที่สีเขียวและระยะถอยร่นออกจากแนวเขตที่ดิน

2.อาคารต้องถอยร่นห่างเขตที่ดิน

ผนังของอาคารที่มีหน้าต่าง - ประตู ช่องระบายอากาศ ช่องแสงหรือระเบียง ต้องห่างจากเขตที่ดินดังนี้

  • อาคารที่มีความสูงไม่เกิน 9 เมตร แนวผนังหรือระเบียงต้องห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 2 เมตร

  • อาคารที่มีความสูงเกิน 9 เมตร แนวผนังหรือระเบียงต้องห่างจากเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร

  • หากผนังที่ชิดเขตที่ดินเป็นผนังทึบ สามารถสร้างให้มีระยะห่างจากเขตที่ดินได้ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร

  • หากต้องการสร้างชิดเขต จะต้องได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของที่ดินข้างเคียงด้านนั้น

3.ความสูงฝ้าเพดาน

ฝ้าเพดานภายในห้องพักอาศัยต้องมีความสูงอย่างน้อย 2.60 เมตร และฝ้าเพดานห้องน้ำต้องมีความสูงอย่างน้อย 2 เมตร (ใต้ชานพักบันไดที่มีระยะฝ้าเพดานอย่างน้อย 2 เมตรก็สามารถทำห้องน้ำได้)

4.ขนาดห้องนอน

กฎหมายกำหนดให้ห้องนอนต้องมีขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร แต่ถ้าห้องนอนไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยม [อาจเป็นรูปตัวแอล (L)] ด้านที่แคบสุดต้องกว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร และต้องมีช่องระบายอากาศออกสู่ภายนอกขนาดไม่น้อยกว่า 10% ของพื้นที่ห้อง

5.ขนาดของบันได

  • บันไดต้องกว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร

  • ลูกตั้งห้ามสูงเกิน 20 เซนติเมตร และลูกนอนห้ามน้อยกว่า 22 เซนติเมตร

  • หนึ่งช่วงของบันไดต้องสูงไม่เกิน 3 เมตร หากเกินต้องทำชานพักไว้ทุก ๆ ช่วงที่ระยะไม่เกิน 3 เมตร และขนาดชานพักต้องกว้างและยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของบันได เช่น บันไดกว้าง 1 เมตร ขนาดของชานพักก็ต้องไม่น้อยกว่า 1 x 1 เมตร

6.ขนาดทางเดิน

ทางสัญจรภายในบ้านต้องกว้างไม่น้อยกว่า 1 เมตร

7.ห้องครัว

ครัวถือเป็นห้องพิเศษกว่าห้องอื่นๆ เพราะใช้เชื้อเพลิงในการทำอาหารจึงต้องระบุให้พื้น - ผนัง - เพดานเป็นวัสดุทนไฟ

8.รั้วบ้าน

กฎหมายกำหนดให้รั้วบ้านสูงได้ไม่เกิน 3 เมตร หากรั้วนั้นตั้งอยู่หัวมุมถนนสาธารณะต้องปาดมุมรั้วให้มีระยะไม่น้อยกว่า 4 เมตรเพื่อให้รถเลี้ยวได้สะดวก

เมื่อทราบดังนี้แล้ว ก่อนการสร้างบ้านสักหนึ่งหลังอย่าลืมคำนึงถึง กฎหมายสร้างบ้าน เพื่อจะได้ไม่ต้องกังวลใจว่าจะมีปัญหาตามมาในภายหลัง

 

ข้อมูลจาก: สร้างและต่อเติมบ้านอย่างรู้กฎหมาย

เรื่อง: ศุภชัย ทรงแสงธรรม

ภาพ: แฟ้มภาพนิตยสารบ้านและสวน นิตยสาร Room

ภาพประกอบ: ปิติรัตน์ ยศวัฒน