“ศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ในประเทศไทย โดย 18 ศิลปิน”

“ศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ในประเทศไทย โดย 18 ศิลปิน” จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 18 – 27 ตุลาคม 2562 พิธีเปิดนิทรรศการ ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ งานบ้านและสวนแฟร์ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพค เมืองทองธานี นิทรรศการ “ศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ในประเทศไทย โดย 18 ศิลปิน”

จัดแสดงผลงานภาพพิมพ์แกะไม้ของศิลปินไทยทั้งในระดับศิลปินแห่งชาติ ครูอาจารย์ ศิลปินหนุ่มสาว และศิลปินรุ่นใหม่ อันจะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการทั้งทางด้านรูปแบบการสร้างสรรค์ เทคนิค กระบวนการ แนวทางการสร้างงาน รวมไปถึงแนวความคิดในการทำงานศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้ในประเทศไทย โดยมีรายนามศิลปินที่เข้าร่วมแสดงงาน ได้แก่ ศาสตราจารย์ชลูด นิ่มเสมอ, ศาสตราจารย์ประหยัด พงษ์ดำ, อาจารย์มานิตย์ ภู่อารีย์, อาจารย์ประพันธ์ ศรีสุตา, อาจารย์ดำรงค์ วงศ์อุปราช, ศาสตราจารย์อิทธิพล ตั้งโฉลก, ศาสตราจารย์ พิษณุ ศุภนิมิตร, อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์, อาจารย์ศรีใจ กันทะวัง, นายจักรี คงแก้ว, นางสาวแคทลียา พันธ์โตดี, นายเทพพงษ์ หงษ์ศรีเมือง, นายสุรศักดิ์ สอนเสนา, นางสาววริศรา อภิสัมภินวงค์, นางสาวนิตยา เหิรเมฆ, นายมงคล โมงปันแก้ว และ นายปฏิพล สุวรรณพงศ์