C asean จัดสัมมนา “วิสาหกิจเพื่อสังคม : กลไลสู่ความยั่งยืน”

บริษัท ซี เอ ซี จำกัด (C asean) ร่วมกับมูลนิธิสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมแห่งประเทศไทย และบริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม(ประเทศไทย) จำกัด จัดสัมมนา “วิสาหกิจเพื่อสังคม : กลไกสู่ความยั่งยืน” (Thailand Sustainability Forum 2019 : Fostering Social Enterprise)

เพื่อสร้างความตระหนักถึงการทำงานในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคมในระดับประเทศและนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมไทยให้เป็นกลไลเพิ่มรายได้ ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณ พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ท่านมงซิญอร์ ดร.วิษณุ รัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิคแห่งประเทศไทย ท่านอิหม่านนาวิน สาสกูล อิหม่ามมัสยิดกูวติลอิสลาม พร้อมด้วย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล อดีตรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คุณธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ กรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกฎหมาย คุณนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

นอกจากนี้ยังได้เกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.มูฮัมหมด ยูนุส (Muhammad Yunus) นักเศรษฐศาสตร์ชาวบังกลาเทศ เจ้าของรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ ปี 2006 ผู้เป็นต้นแบบแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมระดับโลก หรือ Social Business เข้าร่วมในครั้งนี้

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เผยว่า “ศูนย์ C asean ยังคงให้ความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนและมีความมุ่งหวังที่จะผลักดัน ให้เกิดการรับรู้และขยายผลอันเป็นรูปธรรมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกระดับ นับตั้งแต่บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ SME ชุมชน ลงไปถึงปัจเจกบุคคล จึงได้มีการจัดโครงการ Thailand Sustainability ขึ้นในปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมหลากหลายสำหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย นอกจากนี้ยังมีการจัดอบรมผู้ประกอบการกลุ่มย่อยตลอดจนรายการ Reality Show Win Win War ทางโทรทัศน์ด้วย และจากการที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานเพื่อสังคมโดยผ่าน Platform ของวิสาหกิจเพื่อสังคมตลอดหลายปีที่ผ่านมา จนทำให้รัฐบาลเห็นถึงความสำคัญของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ที่จะเป็นความร่วมมือ อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนตามเป้าหมายของสหประชาชาติ (SDGs) จึงได้ตราพระราชบัญญัติวิสาหกิจเพื่อสังคม พ.ศ. 2562 ขึ้น

สำหรับงานสัมมนา Thailand Sustainability Forum 2019 : Foster Social Enterprises ในวันนี้นับเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของ C asean ที่ร่วมกันติดเพื่อผลักดันให้วิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นกลไกชิ้นสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป