Singapore Design Week 2019

ครั้งหนึ่ง สิงคโปร์เคยมีประชากรหนาแน่นเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ด้วยการวางแผนพัฒนาเมืองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องกว่า 50 ปี เกาะเล็ก ๆ ที่มีข้อจำกัดทั้งขนาดพื้นที่และทรัพยากรแห่งนี้ ได้กลายมาเป็นประเทศต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ดี่สุดแห่งหนึ่งของโลก