Garden & Farm vol. 12 อยู่อย่างเพียงพอด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

“Garden & Farm vol. 12 อยู่อย่างเพียงพอด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” เล่มนี้ต้องการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่กำลังต้องการเดินรอยตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงทำไว้ให้เราและพระราชทานให้กับชนชาวไทย ผ่านคำบอกเล่า ประสบการณ์ต่างๆ ความรู้สึกดีๆ ของปรัชญานี้ โดยมี อาจารย์ยักษ์-ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร และอีกหลายท่านที่สามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่าง ๆ จนผ่านพ้นไป ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยให้ทุกคนพึ่งตนเองได้ และมีความสุขกับชีวิตความเป็นอยู่ด้วยวิถีเกษตรอินทรีย์ แม้ในวันนี้พระองค์ท่านไม่อยู่กับชาวไทยแล้ว เชื่อว่าสิ่งต่างๆ มากมายที่พระองค์ท่านทรงทำไว้ให้ จะยังคงอยู่และมีผู้สานต่ออย่างแน่นอน