โครงการประกวด

ทส. ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “Be’Glad Creative Media Awards”

โครงการประกวด
โครงการประกวด

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) จัดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

เพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนในการแสดงศักยภาพและสร้างสรรค์ผลงานด้านการประพันธ์ สำหรับเป็นสื่อในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีงานประกาศผลการประกวดประเภทบทร้อยกรอง บทเพลง และคลิปวิดีโอ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการประกวด
นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” เป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลในการให้ความสำคัญเรื่อง ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมุ่งหวังว่าโครงการดังกล่าวจะช่วยเสริมพัฒนาศักยภาพด้านศิลปวัฒนธรรมไทย และการสอดแทรกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการประยุกต์ใช้สื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมไทยและสื่อในรูปแบบใหม่ต่างๆ ให้เป็นเครื่องมือการสื่อสารและรณรงค์ในการสร้างจิตสำนึก ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมในปัจจุบัน ซึ่งแบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท ได้แก่ การประกวดบทร้อยกรองและการประกวดบทเพลง ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” ซึ่งได้รับความสนใจและผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้ที่สนใจและส่งผลงานเข้าร่วมประกวดมากกว่า 600 ผลงานจากทั่วประเทศ ทำให้สะท้อนให้เห็นถึงการตื่นตัวของเยาวชน และประชาชนในการแสดงศักยภาพและสร้างสรรค์ผลงานสื่อในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งโครงการประกวดแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ให้ความสำคัญ

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา กล่าวต่อว่า การดำเนินโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ในครั้งนี้ ได้เปิดตัวโครงการไปเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา และเปิดรับสมัครผลงานประกวดประเภทบทร้อยกรองและบทเพลง ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยผลงานที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 2 ประเภทนี้ ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมเข้าค่ายเพื่อพัฒนาบทประพันธ์ ณ เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา และได้รับคำแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านบทประพันธ์เพื่อนำไปพัฒนา

โครงการประกวด

ศักยภาพตนเองในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป และสำหรับการประกวดประเภทคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวข้อ “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561 โดยการคัดเลือกผู้ชนะในการประกวดทั้ง 3 ประเภทนั้น เราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาและมืออาชีพจากหลายหลายสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านภาษา วรรณกรรม การประพันธ์เพลง การกำกับภาพยนตร์ และการผลิตรายการโทรทัศน์ มาร่วมคัดเลือกผลงานของผู้เข้าประกวดอย่างเข้มข้นเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ คัดเลือกผลงานที่สื่อสารให้เห็นถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และที่สำคัญคือสามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โดยมุ่งหวังเพื่อสร้างความตระหนัก กระตุ้นจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทยให้มากขึ้น

นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการประกาศผลรางวัล และมอบเกียรติบัตรการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ชนะการประกวดและผู้ที่มีผลงานผ่านรอบคัดเลือก จากทั้ง 3 ประเภท เพื่อเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของทุกท่าน และกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมต้องขอชื่นชมผลงานทุกชิ้น และผู้สร้างสรรค์ผลงานทุกท่านที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งผลงานทุกชิ้นล้วนสะท้อนให้เห็นถึงพลัง ในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถช่วยในการสร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับสังคมได้ต่อไป โดยจะมีการมอบรางวัลอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มสื่อสารสิ่งแวดล้อม กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ : 0-2298-5630, 0-2278-8400 ต่อ 1555-1556