ค็อกเกอร์ สแปเนียล

ลักษณะสายพันธุ์และนิสัย “ค็อกเกอร์ สแปเนียล (Cocker Spaniel)”

ค็อกเกอร์ สแปเนียล
ค็อกเกอร์ สแปเนียล

ประวัติสายพันธุ์

สุนัขพันธุ์ ค็อกเกอร์ สแปเนียล เป็นสุนัขพันธุ์ขนาดกลาง มีต้นกำเนิดมาจากประเทศสเปน (Spain) มีการกล่าวถึงความเป็นมาของสายพันธุ์เป็นอย่างมาก ทำให้ไม่สามารถระบุจุดเริ่มต้นของสายพันธุ์ได้ แต่มีข้อมูลที่ตรงกันคือในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 สุนัขสายพันธุ์สแปเนียลมี 2 กลุ่ม คือกลุ่มสุนัขบ้าน (Home dog) และกลุ่มสุนัขนักล่า (Hunting dog) โดยค็อกเกอร์ สแปเนียล ถูกจัดเป็นสุนัขนักล่า เป็นสุนัขที่มีความคล่องแคล่วในการล่านก Woodcock

ค็อกเกอร์ สแปเนียล

ในปี ค.ศ. 1892 สุนัขพันธุ์ค็อกเกอร์ สแปเนียล ได้รับการขึ้นทะเบียนสายพันธุ์เป็นครั้งแรก จัดอยู่ในกลุ่มสายพันธุ์อิสระ (Independent breed) และในต่อมาได้ถูกนำมาเลี้ยงในสหรัฐอเมริกา ทำให้สุนัขพันธุ์นี้เริ่มเป็นที่รู้จักขึ้น

ในช่วงก่อนคริสต์ศตวรรษที่ 20 สุนัขพันธุ์ค็อกเกอร์ สแปเนียล ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และเป็นที่รู้จักมาจนถึงปัจจุบัน

หลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 (Post World War II) ในปี ค.ศ. 1946 สมาคม The American Kennel Club (AKC) ได้จดทะเบียนสายพันธุ์แยกออกจากกันเป็น 2 พันธุ์ คือสุนัขพันธุ์อิงลิช ค็อกเกอร์ สแปเนียล (English Cocker Spaniel) นิยมเลี้ยงเป็นสุนัขบ้านมากกว่าสุนัขนักล่า และสุนัขพันธุ์อเมริกา ค็อกเกอร์ สแปเนียล (American Cocker Spaniel) เป็นสุนัขหูใหญ่ และเป็นที่รักของทุกคน