ห้องเรียนพอดีพอดี บรรเทาวิกฤติด้วยโอกาส

“ห้องเรียนพอดีพอดี” คือความร่วมมือของสถาปนิกชื่อดัง 9 ท่าน ในการออกแบบสร้างโรงเรียน 9 แห่ง บนคำจำกัดความว่า “พอดี”