THE RUSTIC INDUSTRIAL บ้านเหล็ก กลิ่นไม้

การรวมกันที่แสนลงตัวของไม้เก่า เหล็ก และของสะสมส่วนตัว กับบ้านของคุณคณิณ – คณิณญาณ จันทรสมา อดีตมือกลองวงพรู…