ZADOK BEN-DAVID เจ้าของผลงานศิลปะที่หลอมรวมธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ และความพิศวง

ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ และความพิศวง คือ แรงบันดาลใจในงานศิลปะของ Zadok Ben-David ประติมากรชาวอิสราเอล ผู้ชอบที่จะทำให้ผู้คนปะหลาดใจและสงสัย