PASSIVE HOUSE BRUCK สุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน

Passive House Bruck เป็นโครงการนำร่องเพื่อทดลองศักยภาพของมาตรฐานอาคารอนุรักษ์พลังงานในจีนเพื่อสร้างอาคารพักอาศัยต้นแบบ และใช้งานได้จริง