The Cotswold ทุกวันคือเวลาพักผ่อน

เลือกมาใช้ชีวิตหลังเกษียณกับครอบครัวท่ามกลางธรรมชาติอันสะอาดและบริสุทธิ์ ภายในโครงการ The Cotswold เขาใหญ่ ซึ่งช่วยให้ร่างกายและจิตใจได้ผ่อนคลาย