NO SUNRISE NO SUNSET ภาพสะท้อนของความเป็นจริง เรื่องสมมติ และสัจธรรมชีวิต

“ไม่มีพระอาทิตย์ขึ้น ไม่มีพระอาทิตย์ตก” หรือ “No Sunrise No Sunset” เป็นงานศิลปะเฉพาะพื้นที่ (Site-specific art) โดยสองศิลปินเจ้าของรางวัลศิลปาธร คุณคามิน เลิศชัยประเสริฐ และ คุณสุริยะ อัมพันศิริรัตน์ ร่วมกันสร้างมันขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของงาน “Thailand Biennale, Krabi 2018”