กนกนารี/Spike Moss

กนกนารีเลื้อย ชื่อวิทยาศาสตร์: Selaginella spp. วงศ์: Selaginellaceae ประเภท: เฟิน ความสูง: คลุมดินหรือสูงได้ถึง 25 เซนติเมตร ทรงพุ่ม: – ลำต้น: ทอดเลื้อยไปตามผิวดิน ชูยอดตั้งขึ้น รากแตกจากลำต้น ใบ: เป็นเกล็ด เรียงสลับระนาบเดียวแผ่ออก แตกกิ่งแยกสองแฉก ใต้ใบมักมีขนสั้นปกคลุม ชุดของกลุ่มอับสปอร์ (strobilus) ออกจากปลายกิ่งและแตกเป็นหน่อเล็กๆ ได้ อับสปอร์มีก้าน และแยกเพศ ดอก: ไม่มี ผล: ไม่มี อัตราการเจริญเติบโต: เร็ว ดิน: ดินร่วน มีอินทรียวัตถุสมบูรณ์ แสงแดด: รำไร น้ำ: ปานกลาง ขยายพันธุ์: ปักชำลำต้นในดินที่ชุ่มชื้น การใช้งานและอื่นๆ: ปลูกเป็นไม้กระถาง หรือคลุมดินใต้ต้นไม้หรือบริเวณที่มีร่มเงาและความชื้นสูง ไม่ทนต่อการเหยียบย่ำ