X2 PATTAYA OCEANPHERE

งานสถาปัตยกรรมของ X2 Pattaya Oceanphere มีความพิเศษไม่ซ้ำใคร ตั้งแต่รูปทรงอาคารที่ส่งผลต่อเนื่องไปถึงสเปซ งานตกแต่งภายใน ไปจนการเลือกใช้วัสดุ