Hallelujah Plants – ลอยล่องดั่งสวนสวรรค์

ทำความรู้จักกับ Hallelujah Plants หรือสวนลอยฟ้าทรงกลมหลากขนาด สวนชนิดนี้มีความน่าสนใจตรงที่สามารถเลือกและจับคู่พรรณไม้ได้ตามจินตนาการ