‘Glenn Murcutt : Architecture For Place’ นิทรรศการสัญจรที่ปักหมุดหมายล่าสุดไว้ที่ประเทศไทย

ชมผลงานของ Glenn Murcutt สถาปนิกชาวออสเตรเลีย เจ้าของปรัชญา ‘แตะต้องผืนดินอย่างบางเบา’ อย่างใกล้ชิดในนิทรรศการ ‘ Glenn Murcutt : Architecture For Place ’