PIXELS OF GREENERY สวนสไตล์โมเดิร์นที่เด่นด้วยกิมมิกจากพิกเซล

สวนสไตล์โมเดิร์น ขนาดเล็กใช้การยกระดับเพื่อให้สวนดูมีมิติ อีกทั้งเป็นการแบ่งสัดส่วนพื้นที่สวนไปในตัว โดยนำรูปแบบของพิกเซลมาเป็นกิมมิกในการออกแบบ