UNIVERSAL DESIGN : ดีไซน์ดีคือสิทธิ์ของทุกคน (2)

เราทุกคนคือมนุษย์ท่ีล้วนมีความต้องการพื้นฐานส่ิงเดียวกัน งานดีไซน์เพื่อรับใช้ทุกคนได้อย่างเท่าเทียมคือสิทธิที่เราพึงมี

UNIVERSAL DESIGN : ดีไซน์ดีคือสิทธิ์ของทุกคน (1)

“การออกแบบเพื่อมวลชน” เรื่องสําคัญที่อาจเป็นหนทางในอุดมคติสําหรับการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชากรแห่งโลกอนาคต

EMERGING BORDER TOWNS 6 เมืองชายแดนน่าจับตา

6 จังหวัดชายแดนอนาคตไกล ที่น่าจับตามองและมีศักยภาพในการเติบโต ทั้งด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

keyboard_arrow_up