DEmark Award 2018 ผลรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2561

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ประกาศผลรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2561 หรือ DEMARK AWARD 2018 ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และนี่คือส่วนหนึ่งของนักออกแบบและผู้ประกอบการไทยที่คว้ารางวัลนี้มาได้