DANIEL LIBESKIND สถาปนิกผู้ใช้สถาปัตยกรรมส่งผ่านอารมณ์

ถ้าคุณคือนักเรียนสถาปัตยกรรม ไม่มีใครไม่รู้จัก Jewish Museum แต่หากนี่คือครั้งแรกที่คุณได้ยินชื่อ เราขอพาคุณเดินทางให้ลึกซึ้งถึงความรู้สึกนึกคิดและที่มาที่ไปของผู้ออกแบบสถาปัตยกรรมแห่งอารมณ์แห่งนี้ Daniel Libeskind